Nationalsocialistisk front (NSF)

Nationalsocialistisk front (NSF), var ett svenskt politiskt parti mellan 1994 och 2008. Partiets symbol var vasakärven och ideologisk inriktning var nationalsocialismen.

Den 8 augusti 1994 lades grunden för NSF.1 Till grundarna hör Anders Ärleskog.2

1999 lämnade Anders Högström posten som partiledare för NSF.3

Anders Ärleskog, tidigare ekonomiansvarig för Nationalsocialistisk front (NSF), vid den av Fria nationalister Skåne (FNS) arrangerade första majdemonstrationen 2010. © Martin Tunström.

2001 blev Daniel Höglund medlem av NSF:s riksledning.4

Under 2004 införskaffade sig  Curt Linusson en gård i Tråvad, utanför Vara, som under en period kom att utnyttjas av NSF. Att partiet 2004 betraktade gården som sin egen framgår i en artikel i partiets tidskrift Den svenske nationalsocialisten (DSNS).5 Den 24 december 2005 utsattes gården för mordbrand utfört av Antifascistisk auktion (AFA).6 Efter en översyn av gården kunde man från Vara kommuns miljö- och byggnadsnämnd konstatera att av bostadshuset ”[…]inom fastighetens södra del återstår efter brand endast skorstensstocken, grunden och diverse metalldelar”, att ”fabriksbyggnadens kontorsdel är nedbrunnen” och att fabriksbyggnadens norra del var brandskadad.7

Den 7 juni 2006 beslutade Vara kommuns miljö- och byggnadsnämnd att Curt Linusson skulle ”återställa fastigheten i ett vårdat skick”.8 För att åstakomma det skulle Linusson senast 3 månader efter delgivning rivt brunnet bostadshus, brunnet kontorsbyggnad och plåtskjul. Skulle inte Linusson utföra åtgärden skulle denna få få betala vite om 50 000 kronor ”samt för varje ytterligare månad då åtgärderna inte vidtagits ytterligare tjugotusen (20 000) tusen kronor.”9 Inom senast 7 månader efter delgivning skulle dessutom Linusson ha rivit bostadshus och inom 12 månader efter delgivning rivit fabriksbyggnaden. Även här skulle Linusson få betala vite om inte åtgärden utfördes, 50 000 kronor respektive 100 000 kronor i vite skulle bli fallet om han inte rev bostadeshuset eller fabriksbyggnaden.10 Dessutom förbjöds Linusson att ”bedriva verksamheter i fabriksbyggnaden som innebär att människor uppehåller sig i byggnaden, liksom även att upplåta den för sådan verksamhet.”11 Skulle förbudet överträdas skulle ett vite om 100 000 kronor bli aktuellt, för varje tillfälle då Linusson bedrev verksamhet där.

Björn Björkqvist, tidigare propagandachef i NSF och chefsredaktör för partiets tidskrift Den Svenske Nationalsocialisten (DSNS). © Martin Tunström.

Två dagar senare upprättades det ett köpekontrakt mellan Linusson och Vara kommun.12 Köpet innebar att kommunen köpte fastigheten för 185 000 kronor. Den 19 juni godkände kommunstyrelsen det upprättade köpeavtalet.13

Med 1 417 röster i riksdagsvalet 2006 erhöll partiet 0,03 procent av de giltiga rösterna.14 I kommunalvalet i Karlskrona fick partiet 76 röster, dvs. 0,19 procent av giltiga rösterna i kommunen, vilket inte räckte för ett mandat i stadens fullmäktige.15

Partiorgan
Den Svenske Nationalsocialisten (DSNS) var ett officiellt huvudorgan för Nationalsocialistisk Front (NSF) mellan 2001 och 2008. Redaktör var Björn Björkqvist. Tidningen började sin utgivning under namnet den ”Den sanne nationalsocialisten” (DSNS) men ändrade 2001 namn till Den Svenske Nationalsocialisten (DSNS).16 Enligt Björn Björkqvist, dåvarande redaktör för tidningen, så var dock inte syftet att kopiera den tidning som Nationalsocialitiska Svenska Arbetarpartiet (NSAP) gav ut och som gick under samma namn.17 Den 16 september 2002 dömdes tidningens ansvarige utgivare till två månaders fängelse för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp.18

 1. Den svenske Nationalsocialisten (DSNS) 2004 nr 3, Nationalsocialistisk front 10 år!, s. 2. []
 2. Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom i mål nr Ö 2727-03, 2004-03-05, s. 3. []
 3. Den svenske Nationalsocialisten (DSNS) 2004 nr 3, 10 år av fanatisk kamp, s. 3. []
 4. Den svenske nationalsocialisten (DSNS) nr 3 2004, Möt Daniel Höglund, s. 6. []
 5. Den svenske nationalsocialisten (DSNS) nr 3 2004, Möt Daniel Höglund, s. 7. []
 6. AFA Sverige, Pressmeddelande: Vi brände ned nazistgården, 2005-12-27. []
 7. Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2006-06-07. MBN § 60 AU § 65 Ovårdad fastighet, föreläggande, s. 17. []
 8. Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2006-06-07. MBN § 60 AU § 65 Ovårdad fastighet, föreläggande, s. 18. []
 9. Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2006-06-07. MBN § 60 AU § 65 Ovårdad fastighet, föreläggande, s. 18. []
 10. Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2006-06-07. MBN § 60 AU § 65 Ovårdad fastighet, föreläggande, s. 18. []
 11. Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2006-06-07. MBN § 60 AU § 65 Ovårdad fastighet, föreläggande, s. 18. []
 12. Vara kommun, Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2006-06-19. KS § 86, Dnr 106/2006, Dpl 252, s. 3 []
 13. Vara kommun, Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2006-06-19. KS § 86, Dnr 106/2006, Dpl 252, s. 2 []
 14. Valmyndigheten []
 15. Länsstyrelsen i Blekinge, Slutlig rösträkning och mandatfördelning – Val till kommunfullmäktige 2006-09-17, protokoll 2006-09-17 – 2006-09-25, dnr 201-6600-0. Bilaga 1, s. 1. []
 16. Den Svenske Nationalsocialisten, nummer 1, 2001, Frihetskampen gäller oss alla!, s. 2. []
 17. Den Svenske Nationalsocialisten, nummer 1, 2001, Frihetskampen gäller oss alla!, s. 2. []
 18. Blekinge tingsrätt, dom i mål nr B 401-02, meddelad den 16 september 2002, s. 1. []

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *