Högerpolitik

”Men när vi trots ett av värdens hårdaste skattetryck ser hur det offentliga får allt svårare att klara välfärden får alla svårare välfärden, när vi ser hur det slösas med våra skattepengar, då undergrävs moralen helt naturligt.”
– Dåvarande partiledaren Anders Klarström i SD-kuriren om sverigedemokraternas syn på de samhälleliga resurserna.
Källa: SD-kuriren nr 14, Anders Klarström – Partiledare, 1991. (s. 3)

”[…]Underlätta för privata alternativ som kan konkurrera med den offentliga verksamheten, och därigenom ge billigare service[…]”
– Dåvarande partiledaren Anders Klarström i SD-kuriren om sverigedemokraternas syn på de samhälleliga resurserna.
Källa: SD-kuriren nr 14, Anders Klarström – Partiledare, 1991. (s. 3)

”Avveckla löntagarfonderna.”
– Dåvarande partiledaren Anders Klarström i SD-kuriren om sverigedemokraternas syn på de samhälleliga resurserna.
Källa: SD-kuriren nr 14, Anders Klarström – Partiledare, 1991. (s. 3)

”Sverigedemokraterna avvisar med förakt marxismen, en materialistisk och internationalistisk ideologi med avskaffande av äganderätt, nation och familj på programmet. De förbrytare som praktiserat ideologin har förorsakat mänskligheten ofattbart lidande. I vårt land har marxistiskt tänkande genomsyrat samhällsdebatten i mer än sextio års tid, vilket resulterat i skadliga sociala experiment och en snedvriden verklighetsuppfattning. Som ledande nationalistisk organisation ser Sverigedemokraterna det som en viktig målsättning att bekämpa och utmönstra alla tendenser till marxism i det svenska samhället.”
Källa: Sverigedemokraternas partiprogram, antaget i januari 1999 i Helsingborg med justeringar vid Riksårsmötet 11-12 maj 2002 samt extra Riksårsmöte den 14-15 december 2002.

”Marknadsekonomiska principer skall vara vägledande för den näringspolitiska utvecklingen. Då kan samhället bäst tillvarata den enskildes initiativkraft och flit.”
Källa: Sverigedemokraternas partiprogram, antaget i januari 1999 i Helsingborg med justeringar vid Riksårsmötet 11-12 maj 2002 samt extra Riksårsmöte den 14-15 december 2002.

”Sverigedemokraterna vill införa en föräldrapenning som ger föräldrarna en god möjlighet att välja att vara hemma och ta hand om sina egna barn fram till skolstarten.”
Källa: Sverigedemokraternas partiprogram, antaget i januari 1999 i Helsingborg med justeringar vid Riksårsmötet 11-12 maj 2002 samt extra Riksårsmöte den 14-15 december 2002.

”Sverigedemokraterna vill införa ett system med skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Systemet kan utformas liknande det som finns i Finland och som fungerar mycket bra där.”
– Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa:
Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

”Öka inslaget av privat verksamhet i den offentliga sektorn. Privata alternativ är i de flesta fall mer effektiva än offentlig drift. Många undersökningar visar att privat vård har mer nöjda patienter än offentlig.
– Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa:
Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

”Arbetsrättslagarna bör revideras. Från situationen för 100 år sedan, då arbetsgivarna hade all bestämmanderätt på arbetsplatserna, har pendeln idag slagit över åt andra hållet så att facket fått alltför stort inflytande.
– Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa:
Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

”Lagen om anställningsskydd (LAS) låser många gånger fast människor i arbeten som de inte trivs med eller passar för. […] Om det blir mindre komplicerat än idag för arbetsgivarna att säga upp personer kommer också fler företag att våga nyanställa och fler människor att bli anställda.”
– Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa:
Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

”Medbestämmandelagen (MBL) bör ersättas av en tvingande skyldighet för arbetsgivaren att i god tid informera de anställda om planerade förändringar.”
– Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa:
Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

”Genom ett kraftigt höjt grundavdrag på arbetsinkomster blir det intressant att jobba istället för att leva på bidrag. Även lågavlönade jobb blir på detta sätt möjliga att utföra utan skattefusk. Dessutom skapas förutsättningar för att de som så önskar, i större utsträckning än idag, kunna vara hemma och fostra sina barn.”
– Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa:
Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

”I det längre perspektivet behöver det inte finnas några motsättningar mellan arbetstagares och kapitalägares intressen.
Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram
antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

”Äganderätten, rätten till fri prissättning samt rätten att ingå avtal är centrala delar av en fungerande ekonomi och ska skyddas i lag.”
Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram
antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

Det finns ett egenvärde i ett lägre skattetryck, eftersom det ger människor mer valfrihet i sina liv. Dessutom kan vi inte ha ett skattetryck som är avsevärt högre än vår omedelbara omvärld, eftersom det innebär att Sverige och svenskarna missgynnas i strävan efter tillväxt, ägande och välfärd.”
Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram
antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

”Förmögenhetsskatten missgynnar svenskt ägande och leder till ökat utländskt ägande av svenskt näringsliv och måste därför slopas.”
Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram
antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

”Generellt sett utgör skatt på egendom en kränkning av äganderätten.
Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram
antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

”Utdelningsskatt och reavinstskatt missgynnar svenskt ägande, är tillväxthämmande och ska därför avvecklas. Tillika hämmar reavinstskatten rörligheten av kapital på marknaden.”
Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram
antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.