Moderata samlingspartiet (M)

Moderata samlingspartiet är ett svenskt politiskt parti. Partiordförande är Fredrik Reinfeldt. Högsta beslutande organ är partistämman.1

Den 25 oktober 2003 valdes Fredrik Reinfeldt till ny ordförande för Moderaterna efter Bo Lundgren2 vid Moderaternas partistämma i Stockholm.3

Ekonomi

Moderaterna erhåller liksom de övriga riksdagspartierna, och sverigedemokraterna, statligt partistöd. Utöver det har partiet intäkter i form av medlemsavgifter, utdelning från de egna bolagen och privata bidrag. Under 2009 uppgick, enligt den intäktsanalys som Moderaterna tagit fram, partiets intäkter till 146 miljoner kronor. 4

Under 2003 uppgick de privata bidragen till 2,9 miljoner kronor. Antalet fysiska personer var 14 970.5 Året efter hade de privata bidragen ökat till 10,4 miljoner kronor och antalet fysiska personer som gav bidrag till Moderaterna uppgick till 13 400.6 Även 2005 ökade de privata bidragen till Moderaterna och partiet erhöll 11,2 miljoner kronor och antalet fysiska personer var 15 600.7 Vid valåret 2006 hade de privata bidragen ökat med nästan 300 procent i och med att det till partiet inkom 30,1 miljoner kronor i privata bidrag. Antalet fysiska personer det året var 17 400 personer.8

Medborgaren

Tidningen ”Medborgaren” är Moderata samlingspartiets medlemstidning som utkommer sju gånger om året och har en TS-kontrollerad upplaga 47 000.9 Tidningen kontrolleras av Moderaterna genom det helägda bolaget Arvid Lindman AB.10 Kostnaden för att annonsera i ”Medborgaren”  uppgick under 2010 till 39 500 kronor för en helsida, 18 500 kronor för en halvsida och 7 900 kronor för en fjärdedels sida.11

Logotypen för Sällskapet Tornet. Upphovsrätt: Moderaterna.

Sällskapet Tornet
Sällskapet Tornet var en stödklubb för Moderata Samlingspartiet. Under 2005 betalade varje medlem i klubben in 100 kronor i månaden.12 Valåret 2006 ingick bidragen från Tornet bland de övriga privata bidragen som Moderaterna erhöll det året.13 Idag sker insamlingen genom s.k. månadsgivare och de som tidigare gav ekonomisk stöd genom ”Tornet” är numera månadsgivare.14 Moderaterna har varit förtegna om vilka som inom ramen för sällskapet ”Tornet” donerat gåvor till partiet. När riksdagsledamoten och socialdemokraten Anders Ygeman i en interpellation, där han berörde Tornets insamlingsverksamhet,15 till Sveriges riksdag i november 2006 tillfrågade statsminister Fredrik Reinfeldt om denna hade för avsikt  ”att verka för en obligatorisk redovisning i fråga om donationer från privata bidragsgivare, såväl personer som företag och organisationer”16 pekade justitieminister Beatrice Ask i sitt svar på ”de invändningar som framförts från flera remissinstanser om förenligheten med grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen”.17

Logotypen för Rosenbadsfonden. Upphovsrätt: Moderaterna.


Rosenbadsfonden
Rosenbadsfonden var en fond för insamling av privata gåvor till Moderata samlingspartiet. Fonden bildades 200318 på initiativ av Gustaf Douglas, ledamot av moderaternas partistyrelse19, Kristina Axén Olin, Jan Hallberg och Tove Lifvendahl, ledamot av moderaternas partistyrelse20. Syftet med Rosenbadsfonden var ”att skapa ekonomiska förutsättningar för ett politiskt maktskifte år 2006” och de insamlade medlen skulle ”användas till särskilda spjutspetsaktiviteter i moderaternas valrörelse under år 2006.” Fonden upphörde att existera efter valet 2006 ”[…]eftersom målet för Rosenbadsfonden uppnåddes med valsegern[…]”.21

 1. Stadgar för Moderata Samlingspartiet, s. 9. Stadgarna är antagna av partistämma den 25-28 oktober 2007. Gäller från och med 1 januari 2008. []
 2. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Inledning, s. 9. []
 3. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2003, s. 15. []
 4. Moderata samlingspartiet, Gemensam intäktsanalys för riksdagspartiernas centrala verksamhet – Särskild partigemensam intäktsanalys 2009, s. 2. []
 5. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2003, s. 29. []
 6. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2004, s. 75. []
 7. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2005, s. 129. []
 8. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2006, s. 176. []
 9. Medborgaren – Moderaternas medlemstidning, nr 3, 2010, s. 2. []
 10. Årsredovisning för Arvid Lindman AB räkenskapsåret 2008, s. 1. Inkommet till Bolagsverket den 26 juni 2009. []
 11. Medborgaren, Utgivningsplan 2010 för Medborgaren och annonspriser 2010, s. 2. []
 12. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2005, s. 151. []
 13. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2006, s. 176 – 177. []
 14. Medborgaren – Moderaternas medlemstidning, nr 5, 2009. Annons: Stöd Fredrik för fyra år till, s. 28. []
 15. Riksdagen, interpellation 2006/07:55 –  Öppnare redovisning av partibidrag, av Anders Ygeman (s). Inkommen den 9 november 2006. []
 16. Riksdagen, interpellation 2006/07:55 –  Öppnare redovisning av partibidrag, av Anders Ygeman (s). Inkommen den 9 november 2006. []
 17. Riksdagen, kammarens protokoll den 23 november 2006. (2006/07:26) 6 § Svar på interpellation 2006/07:55 om öppnare redovisning av partibidrag, Anf. 8 Justitieminister Beatrice Ask (m). []
 18. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2003, s. 52. []
 19. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2003, s. 15. []
 20. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2003, s. 15. []
 21. Moderaterna, verksamhetsberättelse 2003/2006 – Moderaterna 2006, s. 211. []

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.