Sverigedemokraterna i Helsingborg

SD Helsingborg håller bokbord vid Stortorget i Helsingborg inför 2010 års val. På bilden, från vänster till höger, syns b.la. Michael Rosenberg, Bo Söderström, Dick Johansson och Liz Edman. © Martin Tunström.

Sverigedemokraternas lokalavdelning i Helsingborg bildades 1996 av Jens Leandersson1 2 och Pontus Bergqvist.3 Till första ordförande valdes Leandersson.4 Nuvarande ordförande är Michael Rosenberg. Kommunföreningen betraktas inom partiet som en av de största i landet5 och framhävs inom partiet som ett framgångsexempel när det gäller internorganisatoriskt arbete.6 Vid en valkonferens i februari 2006 talade t.ex. Jens Leandersson och Pontus Bergqvist om “helsingborgsmodellen” som ett exempel på hur man kan bygga upp en lokalförening.7 Enligt Pontus Bergqvist, tidigare ordförande för avdelningen, var mellan 20 – 30 medlemmar aktiva i partiavdelningen 2009.8 Partiet finns representerat i Helsingborgs kommunfullmäktige med 8 mandat.9 Ett flertal frontfigurer inom partiet har också en politisk bakgrund i Helsingborg så som Björn Söder, partisekreterare, och Richard Jomshof, tidigare chefsredaktör för partiorganet SD-Kuriren och idag ansvarig utgivare.

Kopplingar till nazistiska organisationer har förekommit i den kommunala avdelningens korta historia, bl.a. spelade en av avdelningens tidigare sekreterare i ett vit makt-band vid namn ”Nibelungen” och då för det numera nerlagda partiet Nationalsocialistisk Front (NSF).10 Ett annat exempel är när Kim Högstedt, som kandiderade i valet 2002 för SD Helsingborg till kommunfullmäktige, den 22 mars 2003, visiterades av polisen tillsammans med den lokale ledaren för Nationalsocialistisk Front i Kristianstad efter att dessa två tillsammans med en grupp nazister flytt från en antirasistdemonstation där nazisterna kastat sten och flaskor mot demonstranterna.11 Även Jens Leandersson, tidigare ordförande, umgicks under tidsperioden 1994 och 1996 med nazister, vilket styrks i en polisrapport från oktober månad 1994 där Leandersson deltog på en nazistfest i Helsingborg tillsammans med medlemmar i Nationalsocialistisk Front (NSF)12

Boken "Sveriges tragedi" slaufördes av SD under Helsingborgsfestivalen. Till höger syns partisekretare Björn Söder. Klicka på bilden för större format. © Martin Tunström.

På partiavdelningens hemsida saluförs sedan en tid tillbaka också publikationen ”Sveriges tragedi”. I boken ondgör man sig över att ”det globala storkapitalet och EU har förklarat krig mot det vita västerländska europeiska folkstyret, fria och öppna samhällen och vill ersätta dem med rasblandande (etniskt blandade) och multikulturella samhällen.”13 Men även att ”varje moské i norden är en trojansk häst – arabisk ras.”14 I boken för man också fram antisemitiska resonemang som att ”vi” angrips ”på bred front av den storkapitalistiska världsordningen och dess globaliseringsprojekt, i Europa representerat av EU.”15 Homosexuella betraktas av boken som personer med ”medfödda hormonfel”.16 Under den så populära Helsingborgsfestivalen sålde Sverigedemokraterna boken i partiavdelningens tält.

Richard Jomshof, ansvarig utgivare för partiorganet SD-kuriren. © Martin Tunström.

Richard Jomshof började sin politiska karriär som medlem i Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i Helsingborg på mitten av 80-talet.17 Enligt honom själv skall engagemanget sträckt “sig inte längre än till att delta på några fester och dela ut flygblad vid något enstaka torgmöte.”18 Därefter blev han aktiv medlem i Framstegspartiet (FsP)19 för att sedan följa med till Svensk Samling när en utbrytargrupp i Framstegspartiet bildade Svensk Samling.20 Vid kommunalvalet 1998 ställde Jomshof, under namnet Johansson, upp för Svensk Samling. Samma år kom han i kontakt med Pontus Bergqvist21 och när Svensk Samling gick upp Sverigedemokraterna följde Jomshof med. Jomshof var ordförande för SD Helsingborg mellan 1999 och 2000.22 Sedan flytten till Karlskrona är Jomshof ledamot för sverigedemokraterna i Karlskrona kommunfullmäktige.

Björn Söder blev 1994, under sin skolgång på gymnasieskolan Tycho Brahskolan, medlem av Sverigedemokratisk Ungdom (SDU).23 Söder skall enligt egen utsago “upptäckt Sverigedemokraterna”24 då han under sin tid på skolan erhållit ett flygblad. Efter studier vid Lunds universitet och en vända i Höörs kommunfullmäktige flyttade Söder tillbaka till nordvästra Skåne för att vid valet 2006 väljas in i Helsingborgs kommunfullmäktige.25

1999 höll partiet ett extra riksårsmöte i Helsingborg för att skriva om partiprogrammet.26 På årsmötet togs beslut om att avskaffa kravet “på förstatligande av bank- och försäkringsväsendet.”27

Till lokalföreningen hörde också Dragan Klaric som var en av initiativtagarna och grundarna till partiets webbtvsändningar under namnet SD-Television.28 SD-Television lanserades i januari 200929 och har snabbt blivit en av landets största youtubekanaler med partipolitiska information.  Klaric var först ledamot av partiavdelningens styrelsen för att sedan bli sekreterare. Under sin tid i Sverigedemokraterna gjorde sig Klaric skyldig till förtal vid två tillfällen.30

Vid första förtalstillfället anklagade Klaric en tidigare sverigedemokrat för att denna skulle vara “en mytoman, att han hade dålig hygien, att hans mentala hälsa inte var bra, att han hade svår psykos med borderlinepersonlighetsklyvning, att han hade alkoholproblem, att han blandade sprit med tabletter, att han var hustrumisshandlare, att han var kriminell och att han sparkats ut Sverigedemokraterna.”31 Domslutet innebar att Klaric förpliktades att betala 5 000 kronor till den kränkte och ersätta densamma för dennes rättegångskostnader.32

Vid andra förtalstillfället riktade Klaric en rad påståenden mot en politiskt aktiv person i Sveriges kommunistiska ungdomsförbund (SKU). Förtalet innehöll påståenden som att den förtalade skulle ha gripits av “utav kravallpolis i Malmö nyligen, då denna utövade våld emot Sverigedemokraternas Erik Almqvist (sdu)[…]”33 och att “han misshandlade dessutom flera sverigedemokrater” vid Sverigedemokraternas utbildningsmöte i Eslöv 2006.34 Klaric ålades att genast till den förtalade betala 5 000 kronor.35

Inför 2002 års val ställde Sverigedemokraterna upp för första gången i kommunalvalet i Helsingborg.36 Satsningen var ett ledd i partiets mål om kandidatur i 80 kommuner.37

Intåg i kommunfullmäktige

Vid kommunalvalet 2002 lyckades Sverigedemokraterna i Helsingborg komma in stadens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Med 2991 röster erhöll partiet 4,3 procent av de totala rösterna i kommunen, och där med kunde partiet besätta tre av fullmäktiges sextiofem mandat.38 Mandaten tillsattes av Rosita Lindbom, Pontus Bergqvist och Dag Sundius, de tre första namnen på partiets valsedel .39

Trots att de tre mandaten var jämnt spritt över Helsingborgs stads tre valkretsar – ett i norra, ett i mellersta och ett i södra – går det likväl att peka ut var Sverigedemokraterna hade sina starkaste sympatier. I norra delen av staden var det främst Filbornaområdet med stadsdelar så som Drottninghög, Fredriksdal och Dalhem som partiet var tongivande. I mellersta Rosengårdsområdet, Eneborg och Högaborg. I Söder stadsdelar som Planteringen, Bårslöv och Ättekulla.

Men Sverigedemokraternas intåg i fullmäktige förändrade inte politiken på något avgörande sätt. Man var allt för litet för att fungera som vågmästare i fullmäktige, och något intresse från de övriga partierna att bilda någon typ av valtekniskt samarbete i fullmäktige med partiet fanns inte. Snarare bemötes partiet av avståndstagande från de övriga partierna i fullmäktige. Till Helsingborgs Dagblad menade Socialdemokraternas ordf. i Helsingborg, Tomas Nordström att “ingen vill samarbeta med dem, det är vi helt eniga om. Och i fullmäktige ska vi hålla debatten kring deras frågor så kort vi kan och undvika att bli provocerade.”40

Moderaternas Carin Wredström sa sig inte kunna förlika sig “med deras människosyn”41 och vänsterpartisten Kenny Hjälte påpekade att Sverigedemokraterna inte är ett “rumsrent parti och har aldrig varit”.42

I Ungt val samma år gick det ännu bättre för partiet. På fem av stadens kommunala gymnasieskolor erhöll Sverigedemokraterna bättre valresultat än vid riksdagsvalet:  11,9% på Rönnowskaskolan, 7,7% på Petri vårdgymnasium, 5,7% på Tycho Braheskolan, 5,1% på Nicolaiskolan och 5% på Olympiaskolan. Sämre gick det på Naturhumanistiska, Filbornaskolan och Johannes Hedbergskolan. Där fick partiet endast 3 %, 1,9 %, respektive 0 %.43

Avhopp och första mandatperioden

Det dröjde dock inte länge förens lokalavdelningen drabbades av ett bakslag. Fullmäktigeledamoten Rosita Lindbom, förstanamnet på partiets valsedel till kommunvalet, valde nämligen lite över ett år efter valet att lämna partiet. Anledningen var att hon kände sig mobbad av personer från SD Helsingborgs styrelse. Vilka som svarade för mobbingen ville inte Lindbom gå närmare in på då hon enligt egen utsago kunde ”råka illa ut” .44 Eftersom Lindbom valde att behålla sin plats i fullmäktige förlorade Sverigedemokraterna där med ett mandat. Endast när Lindbom inte närvarade kunde en sverigedemokrat gå in och ersätta henne.

Under mandatperioden bedrev partiet valrörelse under kyrkovalet. Enligt SD-Kuriren delade lokalavdelningen ut 42 500 kyrkovalstidningar under valrörelsen.45

2005 fick partiet sin motion rörande maskeringsförbud46 behandlad. Trots att kommunstyrelsen i sitt svar påpekade på att det låg utanför kommunala kompetensen47 att bifalla motionen, och att kommunstyrelsens ordförande Tomas Nordström (s) i kommunfullmäktige berörde att fullmäktige inte var en lagstiftande församling48 valde ändå partiets två representanter, Dag Sundius och Kaarina Andersson, att i fullmäktige votera för motionens bifall.49

Partiet får förnyat förtroende

Björn Söder, partisekreterare för sverigedemokraterna, valtalar i Helsingborg inför valet 2006. I bakgrunden syns Kaarina Andersson, ledamot i Helsingborgs fullmäktige. © Martin Tunström.

Vid 2006 års kommunalval erhöll partiet med sina 7057 röster 9,57 procent av rösterna i Helsingborg och fick där med 6 mandat i fullmäktige.50 Partiet delar därför tredjeplatsen som största partiet i fullmäktige med Folkpartiet. Endast Socialdemokraterna (22 mandat) och Moderaterna (19 mandat) är större.

Valet 2006 resulterad i ett maktskifte inom kommunen. Tillsammans med Sveriges pensionärers intresseparti (SPI) bildade de fyra allianspartierna (M, FP, KD och C) en borgerlig femklöver. Till oppositionen hörde Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. I en intervju i SD-kuriren 2010 vittnade Kaarina Andersson, partiets gruppledare i Helsingborgs kommunfullmäktige, om att “den borgerliga majoriteten genomför ofta SD:s politik och kallar den sin egen istället för att bifalla våra förslag.”51 Under mandatperioden har partiet pläderat för sänkt kommunalskatt, voterat till förmån för den borgerliga Femklöverns skattesänkning, motsatt sig en höjning av den kommunala skattesatsen, voterat till förmån för den borgerliga Femklöverns införande av vårdnadsbidrag, ställt sig positivt till en försäljning av hyreslägenheter i det kommunala bostadsbolaget, voterat till förmån för Femklöverns införande av skolmatsavgift i gymnasiet och vid en rad remissyttranden till Skolverket ställt sig positivt till etableringen av friskolor.

Skatterna

I lokalavdelningens alternativa budgetförslag för 2007 menade partiet att “[…]skattesatsen ska hållas så låg som möjligt[…]”52 och då “[…]möjlighet ges, ska kommunalskatten sänkas.”53 Vilket också partiets gruppledare och fullmäktigeledamot Kaarina Andersson poängterade i talarstolen då budgeten för 2007 debatterades i Helsingborgs fullmäktige. 54

Vid fastställandet av budgeten för 2009 biföll sverigedemokraterna55 vid fullmäktiges sammanträde den 11 juni 2008 som enda oppositionsparti majoritetens förslag om att sänka skatten med 22 miljoner kronor.56

Vid kommunfullmäktiges behandling den 15 juni 2009 av budgeten för 2010 vände sig partiets fullmäktigeledamot, tillika gruppledare, Kaarina Andersson mot “påstående[t] att höga skatter är nödvändiga för att upprätthålla en hög välfärd.”57 Andersson menade även  att “höga skatter på arbete hämmar […] sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen.”58 och att “andra länder i Europa […] har” […] “en hög välfärd och har ett lägre skattetryck än vad vi har.”59 Partiet kunde dock tänka sig att höja skatten 2011 om “[…]det visa sig att ekonomin blir sämre här under 2010[…]”.60

Vid sin sista alternativa budget för mandatperioden fortsatte sverigedemokraterna på den utslagna vägen. I sin budget pläderade man för att “skattesatsen [skulle] återställs till 20,11 kronor.”61 I talarstolen förklarade partiets gruppledare, Kaarina Andersson, partiets vilja att sänka skatten med att “det får igång konsumtionen och detta ger också synergieffekter.”62

Vårdnadbsidrag

Tillsammans med den den borgerliga femklövern  beslutade Sverigedemokraterna vid fullmäktiges möte den 24 september 2008 för att införa vårdnadsbidraget.63 I talarstolen menade sverigedemokraternas Kaarina Andersson att det ”viktigaste att det finns en valfrihet för i dagens samhälle är det väldigt stressigt[…]”.64

 1. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet med Jens Leandersson, s. 90. []
 2. SD-kuriren specialnummer för Skåne, valet 2010. Fyra till sex Sd-mandat målet i Höganäs, s. 10. []
 3. SD-kuriren specialnummer för Skåne, valet 2010. Fyra till sex Sd-mandat målet i Höganäs, s. 10. []
 4. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet med Jens Leandersson, s. 91. []
 5. SD-Kurirens hemsida, SD Helsingborg visar hur man skall göra, 090524. []
 6. SD-Kurirens hemsida, SD Helsingborg firar 11 år, 071125, 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet med Jens Leandersson. (s. 91) och SD Television, Sverigedemokraterna Helsingborg årsmöte 2009, 090208. []
 7. SD-Kurirens hemsida, Valkonferens i Helsingborg, 060310. []
 8. SD Television, Sverigedemokraterna Helsingborg årsmöte 2009, 090208. Intervju med Pontus Bergqvist. []
 9. Länsstyrelsen i Skåne län, protokoll för slutlig rösträkning och mandatfördelning – Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 (Helsingborg), Dnr: 201-12244-10. Bilaga 1, s. 1. []
 10. Euro-Nat – Sverigedemokraternas internationella nätverk, Expo/Monitor 1999. []
 11. Expo.se, Ökat politiskt våld i Helsingborg, 030710. []
 12. Expo.se, Ökat politiskt våld i Helsingborg, 030710. []
 13. Sveriges tragedi, kapitel 1 – Sverige då och nu, s. 6. Utgiven av Föreningen Dansk Kultur på forskningsförlaget Rafael 2007. Min kursivering. []
 14. Sveriges tragedi, kapitel 7 – Islam som inslag i mångfalden, s. 46. Utgiven av Föreningen Dansk Kultur på forskningsförlaget Rafael 2007. Min kursivering. []
 15. Sveriges tragedi, kapitel 1 – Sverige då och nu, s. 9. Utgiven av Föreningen Dansk Kultur på forskningsförlaget Rafael 2007. []
 16. Sveriges tragedi, kapitel 8 – De nya religionerna, s. 53. Utgiven av Föreningen Dansk Kultur på forskningsförlaget Rafael 2007. []
 17. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet med Richard Jomshof, s. 181. []
 18. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet med Richard Jomshof, s. 181. []
 19. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet med Richard Jomshof, s. 181. []
 20. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet med Richard Jomshof, s. 181. []
 21. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet med Richard Jomshof, s. 180. []
 22. Helsingborgs Dagblad, Politisk hemsida togs bort, 000511. []
 23. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet med Björn Söder, s. 139. []
 24. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet med Björn Söder, s. 139. []
 25. Helsingborgs stad, kommunala uppdrag 2007. Utgiven av kommunstyrelsen förvaltning, s. 7. []
 26. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet ”Sverigedemokraterna 20 år – Partiets historia”, s. 200. []
 27. 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008 (2008), Blåsippans förlag. Se kapitlet ”Sverigedemokraterna 20 år – Partiets historia”, s. 203. []
 28. SD-kuriren nr 81, maj 2009, SD utvecklar egen TV-kanal, s. 6. []
 29. Partistyrelsens verksamhetsberättelse för riksorganisationen 2008 – 2009 vid partiets landsdagar 2009, 7. SD Television, s. 4. []
 30. Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr  FT 31-09, meddelad 2009-04-21 och Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr FT 7487-09, meddelad 2010-04-28. []
 31. Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr  FT 31-09, meddelad 2009-04-21, s. 3. []
 32. Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr  FT 31-09, meddelad 2009-04-21, s. 1. []
 33. Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr FT 7487-09, meddelad 2010-04-28, s. 2. []
 34. Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr FT 7487-09, meddelad 2010-04-28, s. 2. []
 35. Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr FT 7487-09, meddelad 2010-04-28, s. 1. []
 36. Sverigedemokraterna, Pressmeddelande från Sverigedemokraterna – SD kandiderar i över 80 kommuner, Stockholm 02-09-06, s.1. []
 37. Sverigedemokraterna, Pressmeddelande från Sverigedemokraterna – SD kandiderar i över 80 kommuner, Stockholm 02-09-06, s.1. []
 38. Länsstyrelsen i Skåne län, protokoll 2002-09-16 — 10-02, Slutlig rösträkning och mandatfördelning, Val till kommunfullmäktige 2002-09-15, Helsingborg Dnr201-39993-02 . Bilaga 1, s. 1 []
 39. Länsstyrelsen i Skåne län, protokoll 2002-09-16 — 10-02, Slutlig rösträkning och mandatfördelning, Val till kommunfullmäktige 2002-09-15, Helsingborg Dnr201-39993-02 . Bilaga 2, s. 2 och 3. []
 40. Helsingborgs Dagblad, Sverigedemokraterna hålls utanför, 020920. []
 41. Helsingborgs Dagblad, Sverigedemokraterna hålls utanför, 020920. []
 42. Helsingborgs Dagblad, Sverigedemokraterna hålls utanför”, 020920. []
 43. Ungdomsstyrelsen, Ungt Val 2002. []
 44. Expo.se, Toppnamn lämnar SD efter mobbning, 040108. []
 45. SD-Kuriren nr 65, Full fart mot kyrkomötet – Kampanj inför kyrkovalet över hela landet, av Richard Jomshof, augusti, s. 10. []
 46. Helsingborgs stads diarier. Sverigedemokraterna, värna yttrandefriheten och den legala mötes- och demonstrationsrätten. Förbjud maskering i samband med politiska demonstrationer! Inkommen den 31 maj 2005. Dnr 00490/2005. []
 47. Helsingborgs stads diarier. Protokoll för Helsingborgs kommunfullmäktige den 26 oktober 2005. Ärendepunkt 7 (Kf § 149). []
 48. Ljudupptagning av kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2005 av kommunstyrelsens förvaltning. []
 49. Helsingborgs stads diarier. Protokoll för Helsingborgs kommunfullmäktige den 26 oktober 2005. / Omröstningslista för kommunfullmäktige 2005-10-26, bilaga 1 § 149. []
 50. Länsstyrelsen i Skåne Län, slutgiltig rösträkning och mandatfördelning för valet till Helsingborgs kommunfullmäktige, 060918 – 061004. (Dnr. 201-46683-06) Bilaga 1. []
 51. SD-kuriren nr 86, april 2010 De andra partierna gör SD:s politik till sig egen, av Jens Leandersson, s. 7. []
 52. Sverigedemokraternas alternativa förslag till budget 2007. Ink. 2006-06-07, Dnr 936/05, s. 3. []
 53. Sverigedemokraternas alternativa förslag till budget 2007. Ink. 2006-06-07, Dnr 936/05, s. 3. []
 54. Ljudupptagning av kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2006 av kommunstyrelsens förvaltning. (Se anförande av Kaarina Andersson under punkt två) []
 55. Protokoll för Helsingborgs kommunfullmäktige den 11 juni 2008. / Omröstningslista för kommunfullmäktige 2008-06-11, bilaga 1 § 95, s. 35 – 36. []
 56. Budget för 2009, plan för 2010-2015 jämte sammanhängande frågor, Dnr 18/2008, s. 2. []
 57. Ljudupptagning av kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2009 av kommunstyrelsens förvaltning. (Se anförande av Kaarina Andersson) []
 58. Ljudupptagning av kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2009 av kommunstyrelsens förvaltning. (Se anförande av Kaarina Andersson) []
 59. Ljudupptagning av kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2009 av kommunstyrelsens förvaltning. (Se anförande av Kaarina Andersson) []
 60. Ljudupptagning av kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2009 av kommunstyrelsens förvaltning. (Se anförande av Kaarina Andersson) []
 61. Sverigedemokraternas budgetförslag för 2011. Ink. 2010-05-31. Dnr 00059/2010, s. 7. []
 62. Ljudupptagning av kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2010 av kommunstyrelsens förvaltning. (Se anförande av Kaarina Andersson klockan 11:27) []
 63. Helsingborgs stad, Sammanträdesprotokoll för Helsingborgs kommunfullmäktige den 25 september 2008, (Kf § 136 och Ks § 137) Förutsättningar för vårdnadsbidrag i Helsingborgs stad, Dnr 00727/2007, s. 5, 6 och 7. Se även protokollsbilaga 1 och 2, § 136. []
 64. Ljudupptagning av kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2008 av kommunstyrelsens förvaltning. (Se anförande av Kaarina Andersson klockan 18:40) []

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.