Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv (SN) är en arbetsgivarförening som varit verksam sedan 2001 och som organiserar 60 000 medlemsföretag.1 Ordförande är Signhild Arnegård Hansen2 och verkställande direktör är Urban Bäckström.3 Föreningen ger ut, genom dotterbolaget Svenskt Näringsliv Service AB, tidskriften Entreprenör.4 Högsta beslutande organ är stämman, som sammankallas årligen.5

Svenskt Näringsliv bildades den 29 mars 2001 i samband med att Svenska Industriförbundet (SI) gick upp i Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF).6

2002 anställdes Johnny Munkhammar, med en bakgrund som ordförande i Liberala Studentföreningen, förbundskassör i Liberala Ungdomsförbundet (LUF)7 och Europaparlamentskandidat 1999 för Folkpartiet8, som EU-  och omvärldsexpert vid Svenskt Näringsliv.

I samband med att Stiftelsen Fritt Näringsliv bildades i mars 20039 sköt Svenskt Näringsliv till 300 miljoner kronor.10 Den 1 oktober 2003 tillträdde Ebba Lindsö, med en bakgrund som styrelseledamot i Kristdemokraternas partistyrelse mellan 1991 – 199411 och riksdagskandidat för samma parti i valet 199412, som VD för Svenskt Näringsliv.13

Vid Svenskt Näringslivs stämma 2004 valdes Ulf Adelsohn, med bakgrund som ordförande för Moderata Samlingspartiet mellan 1981 – 198614, in som ledamot i styrelsen för Svenskt Näringsliv av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR).15

Under 2005 bistod Svenskt Näringsliv det lettiska byggföretaget Laval un Partneri Ltd med rättegångskostnader för en tvist inför Arbetsdomstolen (AD).16 Beslutet från Svenskt Näringsliv om att stå som en ekonomisk garant för ombudskostnader på 500 000 kronor togs i december 200417 efter det att AD meddelat sitt beslut den 22 december samma år om att avvisa Laval un Partneri Ltd yrkande om interimistiskt förordnande.18

Under folkomröstningen om Euron 2003 spenderade Svenskt Näringsliv 503 miljoner kronor för kampanjarbete.19 I Svenskt Näringslivs verksamhetsberättelse för 2004 konstaterade föreningens  dåvarande VD, Ebba Lindsö, att Svenskt Näringsliv ”dragit det tyngsta lasset”20  vid folkomröstningen om Euron.

Den första januari 2007 tillträde Tove Lifvendahl, med bakgrund som ordförande för Moderata Ungdomsförbundet (MUF) mellan åren  2000 – 200221, som kommunikationschef på Svenskt Näringsliv.22

Den 22 januari presenterade Svenskt Näringsliv en kritisk granskningsrapport om regeringens överskottsmål. I rapporten berörde man en rad invändningar, b.la. att ”[…]överskottsmålet utgår från skattefinansiering som den helt dominerande finansieringsformen för vård- och omsorgstjänster under flera decennier framöver”23 vilket enligt rapportförfattarna medför att skattekvoten kommer hamna ”[…]på helt orealistiska nivåer.”24 i framtiden eftersom det förhindrar en  ”[…]ökad öppenhet för nya finansieringsformer av olika välfärdstjänster”25

Under våren 2007 lanserade Svenskt Näringsliv symbolen ”Fri Företagsamhet”.26 Sofia Appelgren, som tidigare drev salladsbaren Wild´n Fresh i Göteborg, är en av ambassadörerna för Svenskt Näringslivs kampanj ”Fri Företagsamhet”.27

Vid föreningens stämma den 28 maj 2009 omvaldes Signhild Arnegård Hansen till ordförande för Svenskt Näringsliv.28 Under 2009 erhöll Svenskt Näringsliv, och dotterbolaget Svenskt Näringsliv Service AB, 513 miljoner kronor i medlems- och serviceavgifter från medlemsföretagen.29

Inför 2010 års valrörelse skickade Svenskt Näringsliv den 25 maj 2010 ut ett medlemscirkulär rörande ”politisk verksamhet på arbetsplatsen”.30 I cirkuläret menade Svenskt Näringsliv, under rubriken ”politisk verksamhet bör inte förekomma på arbetsplatserna under arbetstid”, att ”politisk verksamhet inom företaget kan […] inkräkta på arbetstiden och företagets effektivitet och bör därför inte äga rum under arbetstid.”31

 1. Svenskt Näringsliv, Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2009, s. 28. []
 2. Svenskt Näringsliv, Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009, s. 30. []
 3. Svenskt Näringsliv, Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009, s. 30. []
 4. Entreprenör nr 5, 2010 11 juni – 19 augusti, s. 5. []
 5. Svenskt Näringsliv, Stadgar för Svenskt Näringsliv – Med senaste ändring antagen på ordinarie stämma den 18 maj 2006, § 17 ordinarie och extra stämma, s. 13. []
 6. Svenskt Näringsliv, Verksamhetsberättelse 2001, s. 9. []
 7. Personligt – Från Visby till Vita Huset, av Johnny Munkhammar, s. 20. []
 8. Valmyndigheten, Val till Europaparlamentet, Folkpartiet liberalerna,  Hela riket 0003-04847. []
 9. Stiftelsen Fritt Näringsliv, Årsredovisning för 2005, s. 2. Inkom till Länsstyrelsen i Stockholms län den 11 maj 2006. Dnr 4252-2006. []
 10. Svenskt Näringsliv, Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2004, s. 9 och 20. []
 11. Nationalencyklopedin, Ebba Lindsö. []
 12. Riksdagen, protokoll 1994/95:1, 2 § Anmälan om granskning av bevis för riksdagens ledamöter, måndagen den 3 oktober 1994. []
 13. Svenskt Näringsliv, årsredovisning för 2003, s. 6. []
 14. Nationalencyklopedin, Ulf Adelsohn. []
 15. Svenskt Näringsliv, Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2004, s. 30. []
 16. Svenskt Näringsliv, Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2005, s. 11 och 26. []
 17. Svenskt Näringsliv, 500 000 till lettiskt byggföretag, 2005-06-10. []
 18. Arbetsdomstolen, beslut meddelat 2004-12-22. Beslut nr 111/04, Mål nr A 268/04. []
 19. Svenskt Näringsliv, Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2004, s. 9 och 20. []
 20. Svenskt Näringsliv, Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2004, s. 8. []
 21. Blått nr 1 2001, s. 9. Blått nr 3 2002, s. 2. Lifvendal var även redaktör och ansvarig utgivare för Moderata Ungdomsförbundets tidskrift ”Blått”. []
 22. Entreprenör nr 9, 2006 10 november – 14 december, s. 52. []
 23. Överskottsmålet – en kritisk granskning (2007), Jan Herin, Ulf Jakobsson, Anders Rydeman. Utgiven av Svenskt Näringsliv, s. 2. []
 24. Överskottsmålet – en kritisk granskning (2007), Jan Herin, Ulf Jakobsson, Anders Rydeman. Utgiven av Svenskt Näringsliv, s. 2. []
 25. Överskottsmålet – en kritisk granskning (2007), Jan Herin, Ulf Jakobsson, Anders Rydeman. Utgiven av Svenskt Näringsliv, s. 2. []
 26. Entreprenör nr 8, 2007 19 oktober – 15 november, s. 52. []
 27. Svenskt Näringsliv, Fri företagsamhet – 40 röster, s. 72. ISBN 91-7152-952-7. []
 28. Protokoll för ordinarie stämma i Svenskt Näringsliv torsdagen den 28 maj 2009 i Stockholm, dagordningspunkt 16. Val av styrelsens ordförande, s. 6. []
 29. Svenskt Näringsliv, Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2009, s. 61. []
 30. Svenskt Näringsliv, Medlemscirkulär 8/22010, Politisk verksamhet på arbetsplatsen, 2010-05-25. []
 31. Svenskt Näringsliv, Medlemscirkulär 8/22010, Politisk verksamhet på arbetsplatsen, 2010-05-25. []

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.