Jan Jönssons ombud svarar på anklagelser om utpressning

Hej Anders, Fredrik och Arne,

För det första använder jag inga alias, utan endast de namn som folkbokföringen upptar. Det är inte olagligt eller klandervärt att byta namn – varken tilltalsnamn eller efternamn, men däremot kan det vara olagligt att behandla personuppgifter utan samtycke. Det som jag företog gentemot Stefan Olsson var ett s.k. laga hot – att skilja från olaga hot. En skuld existerar i juridisk mening så fort den uppstått – i detta fall då förtalet hade skett, och skadeståndsskyldighet mot Jan Jönsson därmed förelåg. Vid dessa förhållanden bad jag Stefan Olsson, som tillsammans med Carina Herrstedt ansvarade för det aktuella inlägget enligt en tidigare tingsrättsdom (något hon och hennes advokat aldrig ifrågasatt under den processen, för övrigt), att betala skulden till Jan Jönsson, och angav att rättsliga åtgärder annars skulle vidtas med anledning av förtalet. Då Olsson inte betalade skadeståndet vidtogs rättsliga åtgärder mot den andra som var solidariskt skadeståndsskyldig, Herrstedt. I övriga mål har talan väckts mot både Herrstedt och Olsson, men denna gång inskränktes alltså talan till att bara omfatta Herrstedt (även om även Olsson givetvis, i rättslig mening, var solidariskt betalningsskyldig, något som nu inte blev fastställt av domstolen). Jag begriper inte varför det ses som något klandervärt att jag gav Olsson möjlighet att självmant betala skadeståndet, utan att väcka talan mot honom; hade han gjort det hade ju såväl han som Herrstedt sluppit den uppmärksamhet som tingsrättens dom nu renderade. Det hör till god sed att meddela motparten att man tänker stämma, så att motparten har möjlighet att betala det angivna beloppet godvilligt, eller komma med ett motbud. Det är olyckligt om Stefan Olsson har uppfattat mitt meddelande på annat sätt.

Vänlig hälsning,

Boman
jur. kand.

Komplettering, den 2010-10-14. Ytterligare replikväxling:

Hej igen Anders, Fredrik och Arne,

1) Det är för mig obegripligt att bloggen ifrågasätter att min huvudman INTE har väckt talan mot en viss Sverigedemokrat. Borde ni inte uppskatta att så få som möjligt blir stämda? Det är förenat med ekonomiska risker att väcka talan mot någon. Vid eventuell förlust kan rättegångskostnaderna naturligtvis bli högre om motparterna är flera. Om två eller flera personer är solidariskt betalningsskyldiga för en skuld, innebär detta att man kan rikta en talan mot vem som helst av dem, och detta är således vad min huvudman har gjort.

2) Som sagt existerar en skuld så fort den uppstått, dvs. så fort de omständigheter som ligger till grund för skulden har inträffat (t.ex. att person X har förbundit sig att betala för en vara som han fått av person Y). De flesta tvister slutar inte i domstol, utan i en frivillig uppgörelse. Det är felaktigt att en förpliktelse ”aldrig har existerat förrän domstolen avgjort frågan”. Det enda domstolen gör är att den konstaterar sådant som redan har hänt (i exemplet att personen X verkligen har tagit emot varan från Y, och förbundit sig att betala för den). Den skapar inga nya förpliktelser, utan fastslår sådana som redan finns. I detta fall konstaterade domstolen att brottet förtal förelåg, och att förtalet utgjort en allvarlig kränkning då det begicks i november 2008. Ränta utgår enligt lagen från brottstillfället, och därför utgår ränta från november 2008. Man kan inte betala ränta på en förpliktelse som inte finns, så det är tydligt att förpliktelsen fanns redan i november 2008. En skadeståndsskuld anses förfallen till betalning redan då den skadegörande handlingen har skett. Att ni inte begriper denna juridiska verklighet beror på att ni inte är juridiskt skolade. ”Rätt att agera” finns för övrigt naturligtvis för alla som anser sig förtalade, även om de inte ens har något fog för sin inställning; rättssystemet är tilgängligt för alla i en rättsstat.

3) Jag känner inte till Hermods, men kallar mig jurist för att jag har svensk juris kandidatexamen.

hälsning,

Boman
jur. kand.

2 comments

  1. Bara så du vet så finns det ingen skuld i typ nittinio banklån av hundra eftersom de inte fastställts av en domstol. Enligt deras resonemang har inte mina studiekamrater någon skuld till CSN trots att de lånat. Logikens triumf över vettet! Hoho.. 😀

  2. I rättslig mening är det ju en självklarhet att en förmögenhetsrättslig rättsföljd existerar ipso facto. Rättsordningen fordrar inte att domstolen i närmast magiskt hänseende transformerar en handling i det fysiska universum till en handling i det juridiska universum för att handlingen ska anta en skepnad; detta förstås i domstolarnas verksamhet genom det förhållandet att tvister av förevarande slag avgörs genom fullgörelsedomar och inte genom statusdomar.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *