Tankeförbudsparagrafen avskaffad!!

Igår beslutade riksdagen för att avskaffa sjätte paragrafen (§6) – den så kallade ”tankeförbudsparagrafen” – i Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. [1] I den stod det att ”ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.” [2] Paragrafen har enligt många inneburit minskad forskning på kärnkraft och 1995 skrev 102 forskare och professorer från olika universitet och högskolor om att paragrafen borde tas bort. Någon som också påpekades i Proposition 2005/06:76:

”Remissinstanserna har huvudsakligen tillstyrkt förslaget. Kungl. Tekniska högskolan KTH har anfört att borttagandet av ”tankeförbudsparagrafen” är ett steg i rätt riktning för att vidmakthålla och utveckla sådana goda forskningsmiljöer som attraherar unga människor att satsa på kärnkraftsområdet. Uppsala universitet har instämt i utredningens bedömning att paragrafen i praktiken hindrar säkerhetshöjande forskning och med tillfredsställelse noterat förslaget att den stryks.”

Detta är verkligen glädjande och ett rätt steg i riktningen enligt min mening. Glädjande är det också att allt fler svenskar ställer sig positiv till kärnkraften. Enligt SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Massmedia) vid Göteborgs universitet vill 50 procent av svenskarna fortsätta använda kärnkraften på lång sikt. 17 procent av svenska folket vill även bygga ut kärnkraften enligt undersökningen. Bara 24 procent av svenskarna vill avskaffa kärnkraften när reaktorerna tjänat ut och endast 9 procent vill stänga ner kärnkraften nu. [3]

Bland personer som röstar på Socialdemokraterna ställer sig flest för att vi ska använda kärnkraften, 47 procent närmare bestämt. 34 procent vill avveckla kärnkraften. Enligt professorn i statsvetenskap Sören Holmberg går ”politikerna går i otakt med opinionen. Socialdemokraterna har sina egna väljare emot sig, och stängningen av den sista reaktorn i Barsebäck skedde mot folkviljan.” [4] Stängningen av Barsebäck var också vansinnigt, enligt riksdagens utredningstjänst kostade nerstängningen av reaktor I och II 18,5 miljarder kronor. [5]

Det är verkligen synd att Socialdemokratin inte delar Folkpartiets linje i kärnkraftsfrågan. Kärnkraften ser ju till att Sveriges konkurrenskraft gentemot utlandet stärks trots att vi har bland världens högsta skatter. (Studerar man den justerade skattekvoten har Sverige faktiskt inte högst skattekvot) Detta var något som både Tage Erlander och Olof Palme förstod när dessa påbörjade bygget av det ”Starka samhället.”

Samtidigt har kärnkraften sett till så att Sverige historisk haft mindre utsläpp av koldioxid än andra länder, och så är det än idag. Trots att vi enligt OECD producerar mer än tre gånger (155,8 Twh) så mycket elektricitet än Danmark (40,3 Twh) så släpper vi ut mindre koldioxid. [6] Enligt OECD släpper Danmark ut 56 miljoner ton koldioxid 2003, medans Sverige släppte ut 54 miljoner ton koldioxid. [7] Hittade för övrigt detta citat från Olof Palme:

”Och jag är övertygad om att en borgerlig ekonomisk politik och en avveckling av kärnkraften enligt linje 3 skulle innebära att Sverige styr käpprätt mot en djupgående social och ekonomisk kris före slutet av detta decennium. Och vad gör dagen efter folkomröstningen alla dom framstående personligheter som spritt glans åt linje 3 kampanj? Tror ni att dom då kommer att skänka en tanke åt dom löntagare som fjärran från offentlighetens ljus kämpar för att få lönen att räcka till och att betala dom högre hyror, dyrare resor och andra prishöjningar som oljeberoendet ger oss?” [8]

Rekomenderar för övrigt senaste SVT Debatt där man pratade om kärnkraften:
Kärnkraften tjugo år efter Tjernobyl (Kräver Real Player eller Windows Media Player)

Fotnoter:
[1] Kammarens protokoll 2005/06:107, torsdagen den 20 april.
[2] Notisum / Rättsnätet
[3] Svenska Dagbladet, ” Stödet för kärnkraften ökar”, 060416.
[4] Svenska Dagbladet, ” Stödet för kärnkraften ökar”, 060416.
[5] Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2005:2661.
[6] OECD Factbook 2006 ELECTRICITY GENERATION
[7] OECD Factbook 2006 EMISSIONS OF CARBON DIOXIDE (CO)
[8] SR Minnen: Perspektiv på kärnkraften. Kärnkraftens svenska historia, del 2.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *