Reinfeldts tramsangrepp

Bara för att Socialdemokraterna är det statsbärande partiet skall inte oppositionens alternativa politik få stå oemotsagd. Politik handlar om meningsutbytte, debatt, analys och kritik. Om oppositionen kommer med en alternativ politik måste de som är i motståndare till den politiken kunna avfärda den. Man måste kunna säga att man inte tror på en borgerlig politik utan att bli anklagad för att man ”inte vill tala om sin egen politik” för då skulle vi inte ha en debatt, eller i alla fall en undermålig debatt, om bara borgerligheten får kritisera Socialdemokraterna och Socialdemokraterna inte får angripa borgerligheten och försvara sig med att peka på att borgerlighetens politik inte funkar. Under valen står faktiskt två alternativ emot varandra som skall kritiseras. Detta är viktigt att säga då många borgerliga debattörer i skoldebatter jag lyssnat på hamnat i ett intellektuellt haveri då de inte fattat att debatt handlar om att kritisera varandra och föra fram sin egen politik.

Nåväl, Fredrik Reinfeldts anklagelse i TV4:s debatt att Göran Persson jagade sjuka får ses som patetiskt. Att inte anse att försäkringskassan skall se till så vårt gemensamma försäkringssystem inte missbrukas måste ses som absurt. (Särskilt inte när just borgerligheten anklagat Socialdemokraterna för flathet med just missbruket av det gemensamma försäkringssystemet) Dessutom bör inte Reinfeldt uttala sig i frågan då denna misstror folks drivkraft att arbeta då han för fram argumentationen att det bör bli mer lönsamt att arbeta genom att jaga arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer med sänkta ersättningar. Dessutom vill ju Reinfeldt och Alliansen jaga sjuka genom att införa en ”lagstadgad rätt” för arbetsgivarna ”att kräva sjukintyg från första Sjukskrivningsdagen”. [1] (Vilket för övrigt kommer leda till mer pappersarbete inom vården)

Där till är det försäkringskassan uppgift att ”jaga” individer som missbrukar det gemensamma försäkringssystemet. Reinfeldt och hans kollegor vill jaga alla sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer. Alltså en kollektiv bestraffning oavsett om man vill arbeta eller ej trots ersättningsnivåerna. Dessutom vill de flesta arbeta. Samma sak med de sjuka. 58 % av de sjukskriva anser att de skulle kunna arbeta full tid, om bara arbetet anpassades med nya arbetstider, arbetsuppgifter eller andra flexibla lösningar. [2] (Vilket Alliansen skriver själva i en av sina skrifter) [3] Riksförsäkringsverket har också visat i en studie från 2004 Att det är ytterst få som fuskar med sjukpenningen. Genom att använda sig av följande tre metoder, hembesök, studera Inkomstavvikelser och Impulser och anmälningar, kunde Riksförsäkringsverket konstatera att det inte fanns någon grund till misstankarna att det finns ett omfattande fusk med sjukpenningen. [4]

Nej, det handlar helt enkelt om att Reinfeldt vill hitta pengar för att finansiera skattesänkningar när han och hans allianspartners vill sänka ersättningarna för sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer. Reinfeldt och Moderaterna har nämligen fattat att den svenska offentliga sektorn har ett brett stöd av det svenska folket och riktar därför udden på vårt gemensamma försäkringssystem.

Även Reinfeldts påstående att Göra Persson och vi Socialdemokrater inte arbetar för att öka sysselsättningsgraden var löjlig. Vi har lagt fram en rad förslag för att sänka arbetslösheten och har också genomfört sådana reformer för att sänka arbetslösheten. Bland annat kan nämnas att det s k anställningsstöd på upp till 350 kr/dag för de arbetsgivare som anställer ungdomar ska utgå efter 300 dagars arbetslöshet och inte som idag vid 600 dagar [5]. Vi har avskaffat arvs och gåvoskatten för att underlätta generationsskiften i familjeägda företag, sänkt arbetsgivaravgift för soloföretag fram till 2007, skatten för fåmansbolagen sänks med en miljard kronor, 900 miljoner kronor satsas på forskning i småföretagen under de närmaste åren och två miljarder kronor satsas på riskkapital genom bildandet av Innovationsbron AB.

Samtidigt driver vi en ansvarsfull ekonomisk politik i och med Sverige har en låg inflation (En av de lägsta i Europa, vilket bland annat fick konsekvenser för Estlands ansökan om EMU-medlemskap), hade 5,5 procent tillväxt under andra kvartalet 2006 [6] och kommer att ha 4 procents tillväxt under 2006. Detta är också en förutsättning för att det ska skapas arbeten. Så är också fallet idag. Sysselsättningen ökar, småföretagandet har ökat år efter år och konkurserna minskar år för år. Under 2005 startades 44 850 företag i Sverige, en ökning med sju procent från 2004 då 41 792 företag startades. [7] Under perioden Januari – Juni 2006 gick 2685 företag i konkurs, det är 17 procent färre konkurser än motsvarande period 2005. Vilket betyder att konkurserna inte varit så här låga sedan 80-talet. [8]

Samtidigt finner jag det direkt stötande att Alliansen i ena stunden vill införa vårdnadsbidrag och i andra stunden angriper sjuka och arbetslösa. Detta därför att man ger ett bidrag som folk inte är i behov av för sin livsförsörjning och samtidigt som tar Alliansen bort bidrag som folk är i behov av eftersom de är sjuka och arbetslösa. Det är skillnaden mellan Socialdemokraterna och alliansen, bidrag när folk är i behov av det. Sedan är bidraget inte jobbskapande, istället angriper bidraget den svenska arbetsmodellen där vi både har god förvärvsfrekvens bland både könen samtidigt som vi har ett av de bättre nativitetstalen i Europa. Bidraget ser istället till att en förälder stannar hemma och därför tar skattepengar i anspråk, drar inte in skattepengar och använder ett ineffektivare sätt att ta hand om barn. Persson har tidigare kort och koncist förklarat varför det är så fel:

”Rättvisa är att de som har barn på dagis gör en insats i samhället och betalar skatt. De som föredrar att vara hemma med sina barn har ett fritt val och bör inte subventioneras.”

Även ett avskaffande av fastighetskatten får räknas in som en av Alliansens förslag till icke-jobbskapande åtgärder. Förslaget att avskaffa fastighetskatten har nämligen fått kritik av både vänster- och högerekonomer. Bland högerekonomer räknas bland annat professorn i nationalekonomi Lars Calmfors och docenten i nationalekonomi Stefan Lundgren som är vd för studieförbundet Näringsliv och samhälle. [9] De anser för det första att skatten är bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då man inte kan undkomma skatten och för det andra att ett avskaffande inte skapar arbeten.

Dessutom, Reinfeldt och hans allianskamrater prat om arbetslösheten börjar bli smått oseriös. I debatten framförde Reinfeldt att den var 1,5 miljoner. Under andra debatter har de borgerliga fört fram 1 miljon. NU får det bli dags att bestämma sig. Att räkna in hemmafruar, värnpliktiga, deltidsarbetande, folk som går på föräldrapenning de första månaderna av sitt barns liv, sjuka och förtidspensionerade som arbetslösa är dessutom inte hederligt.

Professorn i nationalekonomi Bertil Holmlund har också angripit detta sett att räkna fram arbetslösheten som inte får något rätt i internationella beräkningar. I en debattartikel på Ekonomisk debatt skriver han att ”senare tids debatt om hur hög den ”verkliga” arbetslösheten är bidrar mer till förvirring än till klarhet. Sverige följer i huvudsak internationellt vedertagna kriterier för att beräkna arbetslöshet. Dessa kriterier är teoretiskt och empiriskt välgrundade och bör inte överges. Politiker bör avstå från att försöka understödja sin agenda genom godtyckliga och oprecisa nydefinitioner av centrala begrepp i den ekonomiska statistiken.” […] Det finns också inslag i debatten som bär konspirationsteorins drag. Bluffar inte regeringen när den hävdar att arbetslösheten är 5 eller 6 procent? Är den inte egentligen 20–25 procent? Regeringen kan kritiseras för en hel del, men knappast för att den i huvudsak har hållit sig till internationellt vedertagna definitioner av arbetslöshet.12 Även tidigare svenska regeringar, borgerliga såväl som socialdemokratiska, har använt sig av sådana kriterier. Detsamma gäller regeringar i andra länder. Partier i oppositionsställning har en tendens att överdriva negativa och undervärdera positiva inslag i den ekonomiska utvecklingen (och regeringspartier tenderar att göra det omvända). Detta torde vara ett ofrånkomligt inslag i den politiska debatten och i konkurrensen om regeringsmakten.” […] ”Man kan också undra om inte en politisk opposition som trumpetar ut att arbetslösheten är 20–25 procent tar ganska stora risker genom att förespegla möjligheter till dramatiska men orealistiska förändringar. Dagens opposition kan vara morgondagens regering och tids nog ska även denna regering möta väljare för att stå till svars för sin ekonomiska politik.” [10]

Uppenbart har Moderaternas ekonomiska talesman Mikael Odenberg tagit till sig kritiken då han i en intervju i TV8 avvisade de siffror som moderaterna bland annat visar på Moderaternas hemsida. [11] Hederligt, lika hederligt som när Fredrik Reinfeldt i SVT utfrågning sa att det inte blir några tusen kronor I fickan som man lovar på moderaternas valaffischer.

Fotnoter:
[1] Allians för Sverige, En politik för arbete och trygghet – Alliansgruppen Ekonomiska politik för tillväxt, februari 2006.
[2] Statens folkhälsoinstitut – ”Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens” av professor Christer Hogstedt, ergonom Mats Bjurvald, professor Staffan Marklund, professor Edward Palmer och professor Töres Theorell, 2004.
[3] Allians för Sverige, En politik för arbete och trygghet – Alliansgruppen Ekonomiska politik för tillväxt, februari 2006.
[4] Riksförsäkringsverket – ”Slutrapport – Fusk i sjukpenningförsäkringen”, 040621.
[5] Socialdemokraternas hemsida, ”Ungdomsarbetslöshet – Alla har rätt till ett arbete”.
[6] Statistiska Centralbyrån, ”Sveriges BNP ökade med 5,5 procent andra kvartalet 2006”, 060807.
[7] S2006:005 Tabellbilaga Nystartade företag 2004 och 2005, Institutet för tillväxtpolitiska studier.
[8] Aktuell konkursstatistik för juni 2006, kreditupplysningsföretaget UC.
[9] Sveriges Radio – Ekot, ”Ekonomer varnar för sänkt fastighetsskatt”, 060705.
[10] Ekonomisk Debatt, Hur hög är egentligen arbetslösheten i Sverige?”, nr 6 årgång 2005.
[11] Näringsliv24, ”M: Vi ska ändra måttet på arbetslösheten”, 060905.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.