Fram för kärnkraften!

I ett nytt energipolitiskt program, framtaget efter beslut om detta på LO:s kongress 2004, öppnar LO upp för tanken att bygga ut kärnkraften. Man menar att ”givet de klimatpolitiska målen bör framtida investering i ny kärnkraft inte uteslutas allteftersom teknikutvecklingen ger säkrare drift och avfallshantering” [1] och att ”det kan inte uteslutas att nykärnkraft kan komma att behövas inom landet för att klara såväl de klimatpolitiska kraven som säkrad försörjning.” [2]

I programmet pekar man också på möjligheterna att ta tillvara det så kallade kylvatten som används för att hålla rätt temperatur i reaktorn till att bygga ut fjärrvärmen. [3] Kylvattnet åker idag rätt ut i havet, vilket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är ett rent vansinne. Man framhåller även sitt kritiska förhållningssätt i ambitionen att ”avveckla kärnkraften i förtid” [4] och att politiken rörande konkurrenskraft och stabila investeringsvillkor har ”varit för kortsiktig.” [5]

LO lyfter också fram att vattenkraften och kärnkraften möjliggjort ”en i stort sett fossilfri elproduktion” [6] och att ”kärnkraftens utbyggnad i Sverige förklarar vår snabbt minskade oljeanvändning industrin och framförallt i boendet sedan sjuttiotalets början. Den är därmed kraftigt bidragande till våra förhållandevis låga utsläpp av koldioxid.” [7] Vilket i högsta grad stämmer då trots att Sverige producerar mer än tre gånger (155,8 TWh) så mycket el än Danmark (40,3 TWh) [8] så släppte Sverige ut 54 miljoner ton koldioxid år 2003, när Danmark släppte ut 56 miljoner ton koldioxid samma år. [9] I övrigt vill man från LO sida ta fram en finansieringsmodell, liknande den som används för framtida omhändertagandet av avfall, för ”att finansiera säkerhetsinsatser som ej är knutna till de enskilda anläggningarna utan avser övergripande forsknings- och utvecklingsarbete kring säkerhetssystem” [10] och detta för att ”verksamheten vid anläggningarna ska vinna fortsatt allmänt förtroende.” [11]

Många av dessa klart förnuftiga skrivelser från LO möts med kalla handen av SSU:s förbundssekreterare Mattias Vepsä som kallar skrivelserna för ett ”rejält haveri”. [12] Kritiken som framförs är den gamla vanliga antiintellektuella förhållningssättet till olika ståndpunkter, nämligen om saker och ting är nytt eller ej. Men inte ens där blir det rätt, vindkraften kom både före kärnkraften om man talar om både traditionell vindkraft (enklare vindkraftverk till jordbruk och metallbearbetning) eller om man talar om vindkraft som producerar elkraft.

En mer väsentligare argumentation mot kärnkraften från Vepsä sida är att ”kärnkraften är varken hållbar eller långsiktig”. Visst är uranet en ändlig resurs liksom vind och vatten [13], men då uranet liksom vatten och vind kommer fungera som en energikälla ett bra tag till så ligger det inget rationellt i att påpeka detta, även andra tillgångar, som metaller, finns i en begränsad omfattning utan att man redan nu talar om att vi ska avsluta produktionen:

”Den totala tillgången på uran i världen uppgår enligt IAEA-NEA:s bedömning till 16,2 miljoner ton. Med dagens förbrukningstakt skulle uranet räcka i flera hundra år. Dessutom kan teknisk utveckling mot bättre kärnbränsle ge mer energi från en given mängd uran. Därtill finns mycket stora uranmängder i havsvatten, uppskattningsvis cirka 4,5 miljarder ton.” [14]

När det gäller avfallet så finns det olika lösningar på detta och dessa lösningar måste ta fram oavsett om man är för kärnkraft eller inte. Vi har idag producerat stora mängder avfall som måste tas om hand och i och med detta måste man lösa problemet och då är det inget argument mot en fortsatt användning av kärnkraften då en lösning kommer tas fram. Sedan kan vi här och nu konstatera att vattenkraften i stora väsentliga drag redan är utbyggd och vindkraften har stora begränsningar och kan bara svara för några få procent av vår elförbrukning.

Fotnoter:
[1] Energi för jobb, välfärd och miljö – Energipolitiskt program för LO, antogs på Los styrelse den 12 mars 2007 / LOs energipolitiska syn i korthet, sid: 6.
[2] Ibid / 7. Framtida energiförsörjning, sid: 56.
[3] Ibid / 1. Energin i samhället, sid: 9.
[4] Ibid / 2. Mål och medel, sid: 11.
[5] Ibid.
[6] Ibid / 3. Energin i politiken, sid: 17.
[7] Ibid / 7. Framtida energiförsörjning, sid: 55.
[8] OECD Factbook 2006 ELECTRICITY GENERATION
[9] OECD Factbook 2006 EMISSIONS OF CARBON DIOXIDE (CO2)
[10] Energi för jobb, välfärd och miljö – Energipolitiskt program för LO, antogs på Los styrelse den 12 mars 2007 / 7. Framtida energiförsörjning, sid: 56.
[11] Ibid / 7. Framtida energiförsörjning, sid: 56.
[12] SSU.se, Kärnkraftshaveri när LO släpper energiprogram, 070316.
[13] När solen om ungefär sex miljarder år påbörjar sin egen förintelseprocess så kommer konsekvensen bli att vårt vatten kommer dunsta bort när solen sväller upp och att det kommer sluta blåsa när solen slutgiltligen dör bort.
[14] Energifakta, Vad är uran?, 040101.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.