Förnyelse av stadens södra delar


© Planprogram för fastigheten Söder 2:97 / Fotomontage Johan Celsing Arkitektkontor AB.

I onsdags erhöll jag de fullmäktigeärenden som skall behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj. Särskilt är det två punkter på dagordningen som är av stort intresse för mig. Nämligen förvärvet av kvarteret Irak och markanvisningsavtalet med Midroc när det gäller Konsul Perssons plats. Kvarteret Irak därför att det utgör det område som i framtiden kommer ses som intressant att bebygga när järnvägen söder om Knutpunkten grävs ner i den s.k. Södertunneln. Staden kommer förvärva kvarteret för 34 miljoner om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ger sitt medgivande. [1] På området låg tidigare verksamheten för Slakteriprodukter i Helsingborg AB (SLP) och ännu längre tillbaka i tiden var husarregementet förlagt där.

När det gäller Midroc byggplaner så är det en del i förtätningen av Söder och uppmarschen till att bebygga området kring gamla Tretorn, som idag utgör Campus Helsingborg med dess 3000 studenter. Därför blir det frågan om att Konsul Perssons plats kommer att bebyggas. Någon större förlust rent estetiskt är det inte frågan om. Idag är platsen en parkeringsplats intill det nya tingshuset. Enligt det föreliggande förslaget skall köpeskillingen för att överlåta området där Midroc vill bygga vara 52 miljoner kronor. [2] Samtidigt förbinder sig staden att stå för kostnaden när det gäller förflyttningar av ledningar. Men även för ”sanering av förorenade massor och borttagande av hinder i marken”. [3]

Med tanke på att konsul Perssons Superfosfatfabrik enligt planprogrammet [4] tidigare legat i det aktuella områdets närhet och staden första gasverk legat på Konsul Perssons plats kan man ställa sig frågan till hur kostnadsbilden kommer bli om man träffar på förorenade jordmassor. Enligt dagens Helsingborgs Dagblad skall man dock inte stött på några komplikationer vid byggandet av nya tingshuset som ligger vid Konsul Perssons plats direkta närhet.

”Saneringen av det farliga avfall som finns i den står kommunen för. Det gjorde man även när tingshuset byggdes och då blev det inga stora kostnader.” [5]

Enligt planprogrammet undersöktes inför byggandet av nya tingshuset, genom fyra provtagningspunkter, fastigheterna Polisen 1 och 2 efter markföroreningar. Man konstaterade då ”att riktvärdena för mindre känslig markanvändning överskrids för parametrarna bly, polyaromatiska kolväten (PAH) och olja. Även höga halter av nickel uppmättes i grundvattnet” [6] och att det nu aktuella området ”kommer att utredas för att man ska kunna bestämma omfattning och inriktning av saneringsåtgärder. Målsättningen med saneringsarbetet bör vara att områden som ska användas för bostadsändamål ska saneras till minst en nivå som motsvarar Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning[…]” [7]


© Martin Tunström. Gamla polishuset.

Nåväl, projektet som sådant tror jag kommer lyfta området och bibehålla Söders konkurrenskraft i och med Filmstadens verksamhet kommer inhysas i fastigheten. Redan idag förhöjer man området genom att förändra fasaden på det ”gamla” polishuset med ljusare färger och öppna upp mot gatan för verksamhet. (se bild ovan på detta)

Fotnoter:
1. Förslag till förvärv av fastigheten Helsingborg Irak 5 SLP Bredgatan 25, Cindersgatan 8, Dnr 218/2008. Se ärendepunkt 11 för fullmäktigeärenden som skall behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2008.
2. Förslag till markanvisningsavtal med Midroc Land Development för genomförande av detaljplan för fastigheten Helsingborg Söder 2:97 m.fl, Söder (Konsul Perssons plats), Dnr 00030/2007. Se ärendepunkt 12 för fullmäktigeärenden som skall behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2008.
3. Ibid.
4. Planprogram för del av fastigheten Söder 2:97, Konsul Perssons plats, Söder, Helsingborgs stad. UD 2006-0002 / PR 8 maj 2006.
5. Helsingborgs Dagblad, Nya Filmstaden påbörjas i höst, 080502.
6. Planprogram för del av fastigheten Söder 2:97, Konsul Perssons plats, Söder, Helsingborgs stad. UD 2006-0002 / PR 8 maj 2006.
7. Ibid.

Andra skriver intressant om: , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.