Motion om ett mångkulturellt bokslut

Eftersom jag varit upptagen med annat så har mitt blogginlägg om  sverigedemokraternas motion om mångkulturellt bokslut, som behandlades vid Helsingborgs kommunfullmäktige den 18 november förra året, blivit försenad. Men eftersom motionen ur ett ideologiskt perspektiv är av principiellt karaktär väljer jag likväl att beröra den nu några månader senare. Motionen fick knappast något varmt välkomnande av de övriga partierna (så väl majoritet som minoritet) när den behandlades. Debatten pågick från klockan 21:13 till klockan 23:03. Alltså runt två timmars debatt. Kommunstyrelsen yrkade självklart att man skulle avslå motionen. [1]

Själva motionen var rätt snålt tilltagen när det gällde att problematisera och förtydliga. Begrepp användes utan att man gav förklaring till vad man avsåg med dem. Begrepp som användes var integrationsmottagning, invandring, mångkulturellt bokslut, segregation och kulturkrockar. Motionen pläderade i att-satsen för ”att kommunen årligen ska upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses”. [2]

Någon förklaring på vad Sverigedemokraterna avsåg med begreppet invandring gavs inte. När SSU Helsingborgs ordförande Natasa Mirosavic i ett av sina anförande ställde den något ironiska frågan utifall det ”bli[r] en halv kostnad för en person som har en svensk förälder och en utländsk förälder?” [3] så svarade Söder med att ”det finns rätt klart definierat på vilka som räknas som invandrare och inte invandrare, det är en vedertagen definition som ni själva stått bakom, i alla fall tidigare.” [4]

Då skall i sammanhanget nämnas att Statistiska centralbyrån (SCB) i sitt dokument ”Personer med utländsk bakgrund – Riktlinjer för redovisning i statistiken” (MIS 2002:3) skriver att: ”begreppen invandrare och personer med utländsk bakgrund är mångtydiga och leder till problem när begreppen används i olika sammanhang. Detta gäller såväl i vardagligt språk som i allmän samhällsdebatt. Även statistikansvariga myndigheter använder begreppen med olika innebörd, vilket ofta gör att statistik från olika myndigheter är svår att förstå och använda.” Då blir det genast problematiskt både för oss övriga politiker och stadens tjänstemän att tolka vad Sverigedemokraterna avser att beräkna.

Annars var det en något irriterad Björn Söder (som svarade för 27 av sverigedemokraternas 33 anförande i debatten)  som försvarade sverigedemokraternas förslag om en kostnadsberäkning. Som svar på flera motdebattörers anförande (och utvecklingsnämndens remissyttrande) om att man inte gjorde kostnadsberäkningar på olika grupper i samhället replikerade Söder med frågan “om man i kommunen inte gör några som helst beräkningar på vad våra” [5] barn, äldre, “socialbidragare” och elever kostar kommunen. Problemet för Björn Söder är att Helsingborgs kommun inte gör beräkningar på vad barn, äldre och “socialbidragare” kostar. För om Helsingborgs kommun hade gjort det så hade man t.ex. räknat in skattebortfallet därför att en betydande del av våra barn, äldre och socialbidragstagare inte arbetar. Nu gör man inte det. Utan man räknar ut vad äldreomsorgen kostar, vad skolan kostar och vad socialbidragsutbetalningarna i kommunen kostar. Även om man bryter ner den sistnämnda utgiftsposten till utomnordiska så gör man likväl inte beräkningar på vad våra socialbidragstagare kostar. Sedan skall påpekas att vid beräkningar vad äldreomsorgen och skolan kostar så inkluderas även de människor som är invandrare och som har utländsk bakgrund.

Sedan blev det bara fånigt när Björn Söder fler gånger i följd menade att det var lågvattensmärke när Ingela Andersson gick upp i talarstolen och påstod att sverigedemokraterna hade demonstrerat tillsammans med nazister i samband med sverigedemokraternas intåg i Helsingborgs kommunfullmäktige 2002. Söder har ju själv i fullmäktige påstått densamma om oss socialdemokrater i samband med behandlingen av Vänsterpartiets motion angående att Helsingborgs kommun skall bojkotta produkter och tjänster från Israel. Vid behandlingen av den motionen menade Söder att socialdemokraterna demonstrerade med nazister och nationaldemokrater:

“Det gjorde man tillsammans med Socialdemokrater, nationaldemokrater, vänsterpartister, miljöpartister, kpmlr:are, nationalsocialister, antifascister och syndikalister.” [6]

[1] Handlingarna för Helsingborgs kommunfullmäktige den 18 november 2008 / Motion angående upprättandet av mångkulturellt bokslut, Dnr 00048/2008.
[2] Motion angående upprättandet av mångkulturellt bokslut, Dnr 00048/2008.
[3] Inspelning från Helsingborgskommunfullmäktige 081118 / Motion angående upprättande av mångkulturellt bokslut, dagordningspunkt nr 11.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Inspelning från Helsingborgskommunfullmäktige 070425 / Bordlagd motion om att Helsingborgs stad vid upphandling av ska bojkotta israelproducerade varor och tjänster, dagordningspunkt nr 4. Vid samma anförande menade Söder att antisemitismen hade ökat inom socialdemokratin.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *