Nya domar och nya brott, men rättshaverismen inom SD består

På senare tid har en rad domar meddelats mot personer med anknytning till Sverigedemokraterna. Den 1 juni meddelade Göta hovrätt att man ändrar Norrköpings tingsrätts dom i tvisten mellan Fredrik Jönsson och Markus Wiechel, ersättare i riksdagen för Sverigedemokraterna, till Fredrik Jönssons fördel. Marcus Wiechel förpliktas av hovrätten att till Fredrik Jönsson betala femtusen (5 000) kr jämte ränta och där till att betala rättegångskostnader i tingsrätten med ettusentrehundrafemtiofem (1 355) kr och rättegångskostnader i hovrätten med åttahundrasextiotre (863) kr.1

Samma dag meddelade Hovrätten över Skåne och Blekinge att man ändrar Helsingborgs tingsrätts dom i tvisten mellan Fredrik Jönsson och en tidigare Sverigedemokrat i den del där Fredrik Jönsson var tappande. Den tidigare Sverigedemokraten förpliktas att till Fredrik Jönsson betala femtusen (5 000) kr jämte ränta och där till att betala rättegångskostnader i tingsrätten med ettusenfemhundrasextiofem (1565) kr och rättegångskostnader i hovrätten med åttahundraåttiosju (887) kr.2

För min egen del fastställde Göta hovrätt den 19 april Norrköpings tingsrätts dom som ålägger Markus Wiechel att till mig utge femtusen (5 000) kronor jämte ränta och ersätta mig för rättegångskostnader med ettusentrehundrafemtiofem (1 355) kr. Wiechel ska även ersätta mig för rättegångskostnader i hovrätten med åttahundrasextiotre (863) kronor.3 Det är glädjande, samtidigt som man förundras över hur förvirrat Wiechel försvarat sig under hela processens gång. I tingsrätten i Norrköping anförde Wiechel att den uppkomna kommentaren på hans blogg kunde vara resultatet av att någon annan hade tillgång till hans blogg.4 I hovrätten anförde inte Wiechel denna argumentation utan hänvisade till BBS-lagen (som jag kommer att återkomma till lite längre ner). Men när han sedan överklagar till Högsta domstolen så anför Wiechel återigen (i ett ostrukturerat överklagande som e-postats till fel domstol) återigen att någon annan som haft tillgång till bloggen skulle ha kunnat publicera kommentaren.5 Har han månne biträtts av en jurist som nu insett att hans sak är hopplös?

Utöver domarna har Jonathan Lindborg till Polismyndigheten i Skåne lämnat in en anmälan mot Kent Ekeroth, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, för att det på Ekeroths blogg återfunnits en kommentar som innehöll förtalsliknande påståenden mot Lindborg.6 Kommentaren innehöll påståenden om att Lindborg skulle ha ”utövat våld mot flera nationella aktivister, men då burit maskering och därför undandragit sig upptäckt och rättvisa straff” med den något retoriska frågeställningen ”Vad ska man göra med sådana kriminella?”7 Därför är det inte så märkligt att Lindborg i Skånskan uttryckte sitt obehag över det hela:

”Ja, det känns obehagligt eftersom det är en ren lögn. Bloggen är modererad och då har Ekeroth ansvar för vad som skrivs i kommentarerna. Just därför har jag polisanmält honom för förtal, säger Lindborg.”

Att Kent Ekeroth som sitter en lagstiftande församling medverkar till att den typen av kommenterar får ta plats på hans blogg är ju anmärkningsvärt. Till Skånskan försvarar sig Ekeroth med att bloggen inte alltid är modererad och att ” Vissa kommentarer skickas till mig för granskning och andra slinker igenom osedda. Just den här har jag inte sett. Och hade jag gjort det hade jag tagit bort den med en gång.” Påståendet om att kommentaren inte hade förhandsmodererats är felaktigt. I ett rättsutlåtande till samma polismyndighet, författat av en från Jonathan Lindborg anlitad jurist, framkommer det att den aktuella kommentaren faktiskt var förhandsmodererad. Detta framgår bland annat av att Googles cache från två dagar efter att kommentaren skrevs, inte har med kommentaren, vilket givetvis hade varit fallet om kommentaren publicerats direkt och automatiskt.

I tvisten mellan Fredrik Jönsson och den tidigare Sverigedemokraten har intressant nog en förtroendevald Sverigedemokrat agerat ombud. Ombudet är Patrik Ohlsson, eller Olsson, som hans namn stavas enligt folkbokföringen, och är ordförande för Sverigedemokraternas lokalavdelning i Ängelholm och ledamot för samma parti i Ängelholms kommunfullmäktige. Det kan tyckas något märkligt. Den tidigare Sverigedemokraten har nämligen närmast agerat partiskadligt mot sitt tidigare parti när han valde att lämna det. Dels sa han sig ha blivit rövknullad av Sverigedemokraternas partiledning och dels har han inte velat lämna tillbaka utrustning som Sverigedemokraterna menar tillhör partiet. Det här har dock uppenbarligen inte renderat någon reprimand för Ohlssons del.

När det kommer till det juridiska har Ohlssons anfört att hans ”klient” inte kan stå som ansvarig för kommentarer som andra lämnat på klientens blogg eftersom det inte finns någon skyldighet enligt lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) om att ta bort kommentarer som utgör förtal. (5 §) Som en konsekvens menar Ohlsson att hans klient inte kan straffas enligt första stycket sjunde paragrafen i samma lag. Ohlsson har även bistått Markus Wiechel med den här informationen eftersom Wiechel även han anfört den här argumentation i Göta hovrätt när det gäller tvisten mellan undertecknad och Wiechel. Läser man dock andra stycket sjunde paragrafen i BBS-lagen återfinner man en lydelse som påpekar att första stycket i sjunde paragrafen inte är tillämplig ”[…]om det för gärningen kan dömas till ansvar enligt brottsbalken[…]”. (7 § 2 st) Det här innebär att BBS-lagen är subsidiär till brottsbalken (BrB). Mitt ombuds tolkning av förhållandet mellan lagarna stöddes  av professorn i civilrätt Mårten Schultz, som skrev ett utlåtande (vilket jag är väldigt tacksam för).

För att rädda sin och andra sverigedemokraters politiska person har Ohlsson dels tillgripit närmast rätthaveristiska anklagelser mot svenskt rättsväsende men även förklarat att man inte på grundval av domarna kan ses som en brottsling.

Hur förhåller det sig då när det gäller begreppet brottsling? I ”Straffrättens påföljdslära” skriver Nils Jareborg, professor emeritus i straffrätt vid Uppsala universitet, och Josef Zila, professor i straffrätt vid Örebro universitet, att med ett brott avses ”[…]att någon bryter mot samhällets regler[…]” (Jareborg & Zila, 2010:13) och de pekar samtidigt på att i brottsbalkens (BrB) allmänna bestämmer så ses ett brott som en ”gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilket straff som sägs nedan är förskrivet.” (BrB 1 kap. 1 §) Letar man sig fram till femte kapitlet i BrB återfinns gärningen förtal där. (5 kap. 1 §) Går vi sedan till Svenska Akademins ordbok (SAOB) så är en brottsling en ”person som begått ngt brott; […]”. Vad kan vi dra för slutsats utifrån detta? Patrik Ohlsson är nog i alla fall tillräckligt intelligent för att dra rätt slutsats.

”Är inte alla som begått ett brott brottslingar?”8
– Suzanne Wennberg, professor i straffrätt.

Ohlssons besynnerliga inställning tycks delas av partiet, som försvarar honom. ”Det är ett civilrättsligt mål och då är det mindre allvarligt än om det hade varit ett brottmål, säger Eric Myrin, Sverigedemokraternas pressekreterare”, enligt Metro. Tydligen har SD inte begripit att kränkningsersättning förutsätter brott och att förtal är ett sådant. Att en hovrätt anser att en SD-företrädare har gjort sig skyldig till brott, är uppenbarligen egalt för partiet.

När det sedan kommer till de mer rättshaveristiska påståendena från Ohlsson så menar denna att domarna mot en rad Sverigedemokrater, där ibland sig själv, är politiska. I en intervju till en anonym blogg, där han själv dessutom är medskribent, menar Ohlsson något patetiskt att den dom i Helsingborgs tingsrätt som meddelat att han gjort sig skyldig till brottet förtal mot vänsterpartisten Marie Lindén är ”kränkande och odemokratisk” och ”är fattad antingen p.g.a. inkompetens och oförstånd, eller så är den politiskt motiverad. Möjligen kan det vara en kombination.”9 Detta är ett något besynnerligt och märkligt påstående då de förenklade tvistemål där Sverigedemokrater varit föremål för stämning inte handlagts av nämndemän från de politiska partierna. Enligt rättegångsbalken handläggs förenklade tvistemål, där förlikning om saken är tillåten, av en lagfaren domare. (RB 1 kap. 3 d §) Att domstolarna dessutom ska vara opartiska är något som regeringsformen (RF) stipulerar: ”domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.” (RF 1 kap. 9 §) Även hovrättens domare är uppenbarligen inkompetenta, politiskt motiverade eller oförståndiga, enligt Ohlssons förmenande, då hovrätten gick på tingsrättens linje i skadeståndsfrågan, och fann att Ohlsson gjort sig skyldig till förtal.10

Om nu Patrik Ohlsson, ordförande för Sverigedemokraternas lokalavdelning i Ängelholm och ledamot av Ängelholms fullmäktige, därför anser att domstolarna meddelat politiska domar är det väl på sin plats att denne, tillsammans med sina övriga partikamrater, inkommer med ett klagomål till tillsynsmyndigheten JO.

Men med stor sannolikhet kommer Patrik Ohlsson aldrig inkomma med någon klagan till JO. Insikten om hur absurda påståendena innebär att Ohlssons anklagelser endast stannar vid blogginlägg och kommentarer i anslutning till blogginlägg som behandlat domarna. Politiskt måste Ohlsson försvara sig men i övrigt vet Ohlsson att han rent objektivt har fel och att hans påståenden är direkt patetiska. Så frågorna blir: När ska SD:arna lära sig att 1) sluta förtala andra och 2) anlita kompetenta jurister?

Läs mer här: Skånskan, ExpoSR P4 Östergötland, Corren, Norrköpings Tidningar, SR P4 Östergötland, Nya Folkbladet i Östergötland, Norrköpings Tidningar, SVT Östnytt, SR P4 Göteborg, SVT Västnytt

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Fotnoter:

  1. Göta hovrätt, dom i mål nr FT 2522-10, meddelad 2011-06-01. []
  2. Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom i mål nr FT 1346-10, meddelad 2011-06-01. []
  3. Göta hovrätt, dom i mål nr FT 2010-10, meddelad 2011-04-19. []
  4. Norrköpings tingsrätt, dom i mål nr FT 3783-09, meddelad 2010-06-10. []
  5. Markus Wiechels överklagan mot Göta hovrätts dom FT 2010-10, ink. 2011-05-16. []
  6. Polismyndigheten i Skåne, Polisanmälan K72044-11. []
  7. Polismyndigheten i Skåne, Polisanmälan K72044-11. []
  8. Introduktion till Straffrätten (2008) av Suzanne Wennberg. Wennberg är professor i straffrätt och har ett avgörande inflytande på den juridiska diskursen. []
  9. Se bloggen ”Mittenradikalen” med blogginlägget ”Mittenradikalens grundare förtalsfälld” daterat den 26 oktober 2010. []
  10. Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom i mål nr FT 3051-10, meddelad 2011-05-23. []

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.